Υποστηρικτές

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των Δήμων για την ίδρυση και λειτουργία Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας;


Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4029/2011 οι υποχρεώσεις των Δήμων για την ίδρυση και λειτουργία Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:


1. Να συντηρούν τους απαραίτητους χώρους και τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις με τις απαραίτητες υποδομές, καθώς και τις αναγκαίες παροχές κοινής ω­φελείας για τη στέγαση των Εθελοντικών Πυροσβεστι­κών Υπηρεσιών.


2. Να παραχωρούν στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υ­πηρεσία πυροσβεστικά οχήματα και μηχανολογικό εξο­πλισμό που έχουν στη διάθεση τους.


3. Να συντηρούν και να επισκευάζουν τα πυροσβεστι­κά οχήματα και τον λοιπό εξοπλισμό. Σε περίπτωση βλά­βης ή ανεπάρκειας του μηχανολογικού εξοπλισμού των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και των Εθελο­ντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων, μπορούν να ενισχύο­νται από το Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από πρόταση του Διοικητή της Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρε­σίας, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν. Κατά την έναρ­ξη λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρε­σιών, μπορεί να γίνει προσωρινή παραχώρηση του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού από το Πυροσβεστι­κό Σώμα για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα μή­νες, με την υποχρέωση του οικείου Ο.Τ.Α. να προμηθευ­τεί τον εξοπλισμό αυτόν στον ίδιο χρόνο. Η ανωτέρω πα­ραχώρηση μπορεί να παρατείνεται και πέραν του δωδε­καμήνου, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώ­ματος.


4. Να παρέχουν νερό στους Εθελοντικούς Πυροσβε­στικούς Σταθμούς και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμά­κια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.1590/1986.


5. Να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την εύρυθ­μη λειτουργία των παραπάνω Εθελοντικών Πυροσβεστι­κών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας ε­δρεύουν.


6. Να προ­βαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκ­δοση άδειας κυκλοφορίας, χορήγησης πινακίδων και α­σφάλισης των πυροσβεστικών οχημάτων που έχουν στην κατοχή τους και πρόκειται να διαθέσουν στην Εθε­λοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία.


7. Να εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους τις αναγκαίες πιστώσεις για τον εξοπλισμό των οχημάτων και μηχανημάτων και γενικότερα για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών, όπως τηλε­φωνικές συνδέσεις, θέρμανση, ύδρευση, φωτισμός, εξο­πλισμός γραφείου κ.λπ..

Δείτε...

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις on line κοινότητες της Π.Ε.Ε.Π.Σ για να ενημερώνεστε με videos και φωτογραφίες

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Δείτε μας στο YouTube

Κάντε Δωρεά στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας
« This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »


Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 199 Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
Καλέστε 199

FireMag

Bookmark and Share