Υποστηρικτές

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των Εθελοντών Πυροσβεστών;


Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4029/2011 οι Εθελοντές Πυροσβέστες έχουν τις εξής υποχρεώσεις:


1. Να προσέρχονται έγκαιρα στην Υπηρεσία, όταν κα­λούνται για αντιμετώπιση συμβάντος ή για εκτέλεση υ­πηρεσίας.


2. Να φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους την πυροσβεστική τους στολή και τον ατομικό προστα­τευτικό εξοπλισμό.


3. Να εκτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τους κανόνες της πυροσβεστικής τέχνης και τις οδηγίες των εκάστοτε επικεφαλής των συμβάντων.


4. Οι εθελοντές πυροσβέστες που προσφέρουν υπηρε­σία σε επαγγελματικές και εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να εκτελούν τρεις τουλάχι­στον οκτάωρες υπηρεσίες ανά μήνα στην Υπηρεσία ό­που ανήκουν. Δύνανται δε να απουσιάζουν από τα καθή­κοντα τους μέχρι δύο μήνες συνεχόμενα ανά έτος, χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια της εθελοντικής ιδιότη­τας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλόμενες υποχρεωτι­κές Υπηρεσίες για το διάστημα απουσίας θα εκτελε­στούν επιπρόσθετα, εντός του τετραμήνου που ακολου­θεί από την επιστροφή τους.


3. Σε κάθε περίπτωση, οι εθελοντές πυροσβέστες υπο­χρεούνται να προσφέρουν τουλάχιστον τριάντα έξι (36) οκτάωρες Υπηρεσίες κάθε ημερολογιακό έτος.


4. Οι εθελοντές πυροσβέστες που προσφέρουν υπηρε­σία σε εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια που λειτουρ­γούν σε εποχική βάση, δεν υποχρεούνται σε εκτέλεση υ­πηρεσιών μετά την αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω κλιμακίων. Δύνανται όμως εφόσον το επιθυμούν, να ε­κτελούν υπηρεσία στον οικείο επαγγελματικό Πυροσβε­στικό Σταθμό.


5. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώ­ματος οι Εθελοντές Πυροσβέστες δύνανται, κατόπιν αί­τησης τους, να μετακινηθούν σε άλλη Επαγγελματική ή Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Δείτε...

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις on line κοινότητες της Π.Ε.Ε.Π.Σ για να ενημερώνεστε με videos και φωτογραφίες

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Δείτε μας στο YouTube

Κάντε Δωρεά στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας
« This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »


Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 199 Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
Καλέστε 199

FireMag

Bookmark and Share