Υποστηρικτές


Τι είναι ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Εθε­λοντών Πυροσβεστών;Ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Εθε­λοντών Πυροσβεστών έχει ως σκοπό την παροχή οικονομικής βοήθειας στους εθελοντές πυροσβέστες-μετόχους που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με δυσβάστακτες οικονομικές επιπτώσεις, σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται επαρκώς από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα οι οποίες οφείλονται:

α) σε θάνατο μετόχου

β) σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης του μετόχου

γ) σε βαριά νόσο του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό ή η αντιμετώπισή τους απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς.

δ) σε θεομηνίες, σεισμούς ή άλλο σοβαρό ατύχημα.

ε) σε χρόνια πάθηση του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του.


Οι πόροι του Λογαριασμού προέρχονται από εισφορές των εθελοντών πυροσβεστών, δωρεές και κληρονομιές ή άλλες χαριστικές παροχές υ­πέρ του σκοπού του λογαριασμού, τόκους καταθέσεων, επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.


Δικαιούχοι της οικονομικής ενισχύσεως είναι ο μέτοχος και σε περίπτωση θανάτου τα μέλη της οικογένειάς του. Ως μέλη οικογενείας του μετόχου νοούνται η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος και τέκνα, οι γονείς αυτού. Η διάθεση των χρηματικών ποσών καθώς και η διαχείριση πραγματοποιείται από επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελούμενη από:

α) Έναν Ανώτατο Αξιωματικό ως πρόεδρο

β) Έναν Ανώτερο Αξιωματικό-Υγειονομικό

γ) Έναν Αξιωματικό του Τμήματος Εθελοντισμού της Δ/νσης Πυρόσβεσης-Διάσωσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

δ) Έναν Εθελοντή Αρχιπυροσβέστη ή Πυρονόμο (μέτοχο του λογαριασμού)

ε) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος ως μέλη 


Ο Λογαριασμός είναι έντοκος σε Τράπεζα που λειτουργεί και είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα.


Για τον καθορισμό των λεπτομερειών αναμένεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος

Δείτε...

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις on line κοινότητες της Π.Ε.Ε.Π.Σ για να ενημερώνεστε με videos και φωτογραφίες

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Δείτε μας στο YouTube

Κάντε Δωρεά στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας
« This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »


Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 199 Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
Καλέστε 199

FireMag

Bookmark and Share