Μάθε για το rescEU

rescEU-KeyVisuals-A3-EL-5

Κάντε Δωρεά στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Επικοινωνία


Επικοινωνήστε μαζί μας

« This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »


Τι είναι οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες;


Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διακρίνο­νται σε Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς Α ' και Β' Τάξης και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.


Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α’ Τάξης ιδρύονται με κοινή απόφαση Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών & Οικονομικών (που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) ύστερα από αίτημα του Δήμου που ενδιαφέρεται προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και εφόσον διαθέτει:


α) τουλάχιστον τριάντα υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες από τους οποίους οι δέκα τουλάχιστον να εί­ναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ ' Κατηγορίας και ά­νω


β) κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις


γ) δύο τουλάχιστον πλήρως εξοπλισμένα υδροφόρα πυ­ροσβεστικά οχήματα οποιουδήποτε τύπου.


Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Β’ Τάξης ιδρύονται με κοινή απόφαση Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών & Οικονομικών (που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) ύστερα από αίτημα του Δήμου που ενδιαφέρεται προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και εφόσον διαθέτει:


α) Είκοσι τουλάχιστον υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες από τους οποίους οι επτά τουλάχιστον να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ ' κατηγορίας και άνω


β) Κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις


γ) Ένα τουλάχιστον πυροσβεστικό όχημα οποιουδήποτε τύπου.


δ) Μία φο­ρητή πυροσβεστική αντλία.


Κάθε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός στελεχώ­νεται με έναν Αξιωματικό (Ανθυποπυραγό – Υποπυραγό), που τοποθετείται ως Διοικητής, έναν Πυρονόμο, που τοποθετείται ως αναπλη­ρωτής αυτού και έναν Πυροσβέστη με την ειδικότητα του οδηγού.


Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια ιδρύονται με απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) ύστερα από αίτημα του Δήμου που ενδιαφέρεται προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και εφόσον διαθέτει:


α) Δώδεκα τουλάχιστον υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες (εκ των οποίων οι τέσσερεις να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας και άνω)


β) Κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις


γ) Ένα τουλάχιστον πυροσβεστικό όχημα οποιουδήποτε τύπου.


Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος σε Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο δύ­ναται να τοποθετηθούν έως και τρεις μόνιμοι πυρο­σβεστικοί Υπάλληλοι μέχρι τον βαθμό του Πυρονόμου α­πό την υπάρχουσα οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος.


Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υπάγονται επιχειρησιακά και διοικητικά αποκλειστικά στο Πυροσβεστικό Σώμα, υποστηρίζονται λειτουργικά από τον οικείο Δήμο, λειτουργούν σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη περιοχή τους υπηρεσίες έκτακτων αναγκών και άμεσης βοήθειας 24ωρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Έχουν καθορισμένο τομέα ευθύνης, Προϊστάμενο και το εθελοντικό πυροσβεστικό προσωπικό ανταποκρίνεται στα συμβάντα που καλείται(κατάσβεση αστικών και δασικών πυρκαγιών, παροχή βοηθείας σε τροχαία και διάφορα άλλα τεχνολογικά ατυχήματα, πλημμύρες κ.α.), όπως και το έμμισθο πυροσβεστικό προσωπικό.


Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο είναι μια μεταφορά αντίστοιχων λειτουργικών μοντέλων παροχής πυροπροστασίας που ισχύουν σε Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία και άλλες προηγμένες, πυροσβεστικά και οργανωτικά τουλάχιστον, χώρες, εδώ και δεκαετίες.

Εύρεση

Ακολουθήστε μας στο...


Facebook

twitter

YouTube

Γίνε Μέλος στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Gine melos
QR Code for JotForm form


Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 199 Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
Καλέστε 199

FireMag