Μάθε για το rescEU

rescEU-KeyVisuals-A3-EL-5

Κάντε Δωρεά στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Επικοινωνία


Επικοινωνήστε μαζί μας

« This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »


Ποιές είναι οι διαδικασίες για την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού;


Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί διακρίνο­νται σε Α' και Β' Τάξης.


Οι Δήμοι που επιθυμούν την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού (Α’ ή Β’ Τάξης) εντός των διοικητικών ορίων τους θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της oικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τα εξής δικαιολογητικά:


1. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόθεση ίδρυσης Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού (Α’ ή Β’ τάξης) λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.4029/2011 και της υπ. αριθμ. 3483 οικ.Φ.702.14 Απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κτηριακών εγκαταστάσεων, πυροσβεστικών οχημάτων και λοιπού μηχανολογικού πυροσβεστικού και διασωστικού εξοπλισμού στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες». Στην απόφαση να αναφέρεται ρητά ότι ο δήμος διαθέτει και παραχωρεί για τον σκοπό αυτό, εγκαταστάσεις, πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβεστικό εξοπλισμό που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα των άρθρων 27, 28, 29 του Ν.4029/2011 καθώς και ότι αναλαμβάνει τις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 29 του Ν.4029/2011.


2. Έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προς παραχώρηση εγκαταστάσεων.


3. Κάτοψη των χώρων που θα στεγάσει τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό καθώς και στοιχεία όπως περιοχή, οδός αριθμός, τηλέφωνο.


4. Έγγραφο με αναλυτική περιγραφή τόσο των χώρων όσο και του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων.


5. Φωτοτυπία των αδειών κυκλοφορίας και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των πυροσβεστικών και των βοηθητικών οχημάτων που θα παραχωρηθούν.


6. Έγγραφο (κατάσταση) του πυροσβεστικού εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος και θα παραχωρηθεί στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ. αριθμ. 3483 Απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.


7. Φάκελο με ονομαστική κατάσταση (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) των πολιτών που επιθυμούν να στελεχώσουν τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό καθώς και τα απαιτούμενα ατομικά δικαιολογητικά τους για την απόκτηση της ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3350 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.


8. Πρόβλεψη κονδυλίων (αναφορά σε συγκεκριμένη Κ.Α.Ε.) για την λειτουργία του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4029/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πρόβλεψη θα αφορά τόσο την τρέχουσα χρονιά όσο και δέσμευση του Δήμου για τις επόμενες.


9. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την αγορά ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού των νέων εθελοντών πυροσβεστών.


Για την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Α’ Τάξης, εκτός από τις εγκαταστάσεις, απαιτούνται:


α) Τριάντα τουλάχιστον υποψήφιοι Εθελοντές Πυροσβέστες από τους οποίους οι δέκα τουλάχιστον να εί­ναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ ' Κατηγορίας και ά­νω.


β) Δύο τουλάχιστον πλήρως εξοπλισμένα υδροφόρα πυ­ροσβεστικά οχήματα οποιουδήποτε τύπου.


Για την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β’ Τάξης, εκτός από τις εγκαταστάσεις, απαιτούνται:


α) Είκοσι τουλάχιστον υποψήφιοι Εθελοντές Πυροσβέστες από τους οποίους οι επτά τουλάχιστον να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ ' κατηγορίας και άνω.


β) Ένα τουλάχιστον πυροσβεστικό όχημα οποιουδήποτε τύπου.


γ) Μία φο­ρητή πυροσβεστική αντλία.


Ο φάκελος κατατίθεται στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξεταστεί η πληρότητα και να αποσταλεί αξιωματικός για να πιστοποιήσει την καταλληλότητα των οχημάτων και των εγκαταστάσεων. Ακολούθως συντάσσεται πρακτικό που προστίθεται στον φάκελο και αποστέλλεται ιεραρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου υπάγεται και εν συνεχεία στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.


Πριν την διενέργεια της αυτοψίας των χώρων από αξιωματικό του ΠΣ συστήνεται η επικοινωνία του Δήμου με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξεταστούν οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις και να υποβληθούν σε τυχόν βελτιώσεις - τροποποιήσεις.


Στην συνέχεια ο φάκελος εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και συντάσσεται σχετικό εισηγητικό σημείωμα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση του ιδίου και των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Με την δημοσίευση της απόφασης η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο δήμος αποστέλλει αίτημα προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για την έναρξη της εκπαίδευσης των υποψήφιων εθελοντών πυροσβεστών που θα στελεχώσουν τον σταθμό.


Κάθε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός στελεχώ­νεται με έναν Αξιωματικό (Ανθυποπυραγό ή Υποπυραγό), που τοποθετείται ως Διοικητής, έναν Πυρονόμο, που τοποθετείται ως αναπλη­ρωτής αυτού και έναν Πυροσβέστη με την ειδικότητα του οδηγού.

Εύρεση

Ακολουθήστε μας στο...


Facebook

twitter

YouTube

Γίνε Μέλος στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Gine melos
QR Code for JotForm form


Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 199 Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
Καλέστε 199

FireMag