Μάθε για το rescEU

rescEU-KeyVisuals-A3-EL-5

Κάντε Δωρεά στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Επικοινωνία


Επικοινωνήστε μαζί μας

« This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »


Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των Δήμων για την ίδρυση και λειτουργία Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας;


Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4029/2011 οι υποχρεώσεις των Δήμων για την ίδρυση και λειτουργία Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:


1. Να συντηρούν τους απαραίτητους χώρους και τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις με τις απαραίτητες υποδομές, καθώς και τις αναγκαίες παροχές κοινής ω­φελείας για τη στέγαση των Εθελοντικών Πυροσβεστι­κών Υπηρεσιών.


2. Να παραχωρούν στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υ­πηρεσία πυροσβεστικά οχήματα και μηχανολογικό εξο­πλισμό που έχουν στη διάθεση τους.


3. Να συντηρούν και να επισκευάζουν τα πυροσβεστι­κά οχήματα και τον λοιπό εξοπλισμό. Σε περίπτωση βλά­βης ή ανεπάρκειας του μηχανολογικού εξοπλισμού των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και των Εθελο­ντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων, μπορούν να ενισχύο­νται από το Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από πρόταση του Διοικητή της Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρε­σίας, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν. Κατά την έναρ­ξη λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρε­σιών, μπορεί να γίνει προσωρινή παραχώρηση του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού από το Πυροσβεστι­κό Σώμα για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα μή­νες, με την υποχρέωση του οικείου Ο.Τ.Α. να προμηθευ­τεί τον εξοπλισμό αυτόν στον ίδιο χρόνο. Η ανωτέρω πα­ραχώρηση μπορεί να παρατείνεται και πέραν του δωδε­καμήνου, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώ­ματος.


4. Να παρέχουν νερό στους Εθελοντικούς Πυροσβε­στικούς Σταθμούς και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμά­κια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.1590/1986.


5. Να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την εύρυθ­μη λειτουργία των παραπάνω Εθελοντικών Πυροσβεστι­κών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας ε­δρεύουν.


6. Να προ­βαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκ­δοση άδειας κυκλοφορίας, χορήγησης πινακίδων και α­σφάλισης των πυροσβεστικών οχημάτων που έχουν στην κατοχή τους και πρόκειται να διαθέσουν στην Εθε­λοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία.


7. Να εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους τις αναγκαίες πιστώσεις για τον εξοπλισμό των οχημάτων και μηχανημάτων και γενικότερα για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών, όπως τηλε­φωνικές συνδέσεις, θέρμανση, ύδρευση, φωτισμός, εξο­πλισμός γραφείου κ.λπ..

Εύρεση

Ακολουθήστε μας στο...


Facebook

twitter

YouTube

Γίνε Μέλος στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Gine melos
QR Code for JotForm form


Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 199 Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
Καλέστε 199

FireMag