Μάθε για το rescEU

rescEU-KeyVisuals-A3-EL-5

Κάντε Δωρεά στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Επικοινωνία


Επικοινωνήστε μαζί μας

« This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »


Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των Εθελοντών Πυροσβεστών;


Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4029/2011 οι Εθελοντές Πυροσβέστες έχουν τις εξής υποχρεώσεις:


1. Να προσέρχονται έγκαιρα στην Υπηρεσία, όταν κα­λούνται για αντιμετώπιση συμβάντος ή για εκτέλεση υ­πηρεσίας.


2. Να φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους την πυροσβεστική τους στολή και τον ατομικό προστα­τευτικό εξοπλισμό.


3. Να εκτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τους κανόνες της πυροσβεστικής τέχνης και τις οδηγίες των εκάστοτε επικεφαλής των συμβάντων.


4. Οι εθελοντές πυροσβέστες που προσφέρουν υπηρε­σία σε επαγγελματικές και εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να εκτελούν τρεις τουλάχι­στον οκτάωρες υπηρεσίες ανά μήνα στην Υπηρεσία ό­που ανήκουν. Δύνανται δε να απουσιάζουν από τα καθή­κοντα τους μέχρι δύο μήνες συνεχόμενα ανά έτος, χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια της εθελοντικής ιδιότη­τας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλόμενες υποχρεωτι­κές Υπηρεσίες για το διάστημα απουσίας θα εκτελε­στούν επιπρόσθετα, εντός του τετραμήνου που ακολου­θεί από την επιστροφή τους.


3. Σε κάθε περίπτωση, οι εθελοντές πυροσβέστες υπο­χρεούνται να προσφέρουν τουλάχιστον τριάντα έξι (36) οκτάωρες Υπηρεσίες κάθε ημερολογιακό έτος.


4. Οι εθελοντές πυροσβέστες που προσφέρουν υπηρε­σία σε εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια που λειτουρ­γούν σε εποχική βάση, δεν υποχρεούνται σε εκτέλεση υ­πηρεσιών μετά την αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω κλιμακίων. Δύνανται όμως εφόσον το επιθυμούν, να ε­κτελούν υπηρεσία στον οικείο επαγγελματικό Πυροσβε­στικό Σταθμό.


5. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώ­ματος οι Εθελοντές Πυροσβέστες δύνανται, κατόπιν αί­τησης τους, να μετακινηθούν σε άλλη Επαγγελματική ή Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Εύρεση

Ακολουθήστε μας στο...


Facebook

twitter

YouTube

Γίνε Μέλος στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Gine melos
QR Code for JotForm form


Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 199 Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
Καλέστε 199

FireMag