Μάθε για το rescEU

rescEU-KeyVisuals-A3-EL-5

Κάντε Δωρεά στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Επικοινωνία


Επικοινωνήστε μαζί μας

« This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »Πώς εκτελούν υπηρεσία οι Εθελοντές Πυροσβέστες;

 


Οι εθελοντές πυροσβέστες που υπηρετούν σε Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούνται να εκτελούν τρεις τουλάχι­στον οκτάωρες υπηρεσίες (βάρδιες) ανά μήνα στην Υπηρεσία ό­που ανήκουν. Οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται προγραμματισμένα σύμφωνα με τις δυνατότητες του εθελοντή πυροσβέστη. Πριν την εκτέλεση κάθε 8ωρης βάρδιας επικοινωνεί από την προηγουμένη τουλάχιστον ημέρα με την Γραμματεία του σταθμού προκειμένου να τους ενημερώσει και να οριστεί σε υπηρεσία Α', Β' ή Γ' Φυλακής στο Ημερήσιο Φύλλο Υπηρεσιών Σταθμού. Η υπηρεσία αυτή εκτελείται σύμφωνα με τα ισχύοντα για το μό­νιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

 

Οι εθελοντές πυροσβέστες που υπηρετούν σε Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούνται να εκτελούν τρεις τουλάχι­στον οκτάωρες υπηρεσίες (βάρδιες) ανά μήνα στην Υπηρεσία ό­που ανήκουν. Κάθε εβδομάδα ή 15θημερο ο Προϊστάμενος επικοινωνεί με τους εθελοντές προκειμένου να προβεί στον προγραμματισμό των υπηρεσιών αυτών. Επιπρόσθετα των τριών υποχρεωτικών υπηρεσιών που εκτελούν στην Υπηρεσία οι εθελοντές ορίζονται σε 8ωρη ή 24ωρη επιφυλακή από την οικία ή την εργασία τους βάσει των δυνατοτήτων τους. Σε κάθε περίπτωση ο ορισμός των υπηρεσιών (με παρουσία ή σε επιφυλακή), θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες 24ωρης λειτουργίας της Εθελοντικής Υπηρεσίας με 2 τουλάχιστον εθελοντές πυροσβέστες (ένας οδηγός και ένας μάχιμος).

 

Οι εθελοντές πυροσβέστες δύνανται να απουσιάζουν από τα καθή­κοντα τους μέχρι δύο μήνες συνεχόμενα ανά έτος, χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια της εθελοντικής ιδιότη­τας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλόμενες υποχρεωτι­κές Υπηρεσίες για το διάστημα απουσίας θα εκτελε­στούν επιπρόσθετα, εντός του τετραμήνου που ακολου­θεί από την επιστροφή τους.

Εύρεση

Ακολουθήστε μας στο...


Facebook

twitter

YouTube

Γίνε Μέλος στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Gine melos
QR Code for JotForm form


Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 199 Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
Καλέστε 199

FireMag