Μάθε για το rescEU

rescEU-KeyVisuals-A3-EL-5

Κάντε Δωρεά στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Επικοινωνία


Επικοινωνήστε μαζί μας

« This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »


Οι Εθελοντές Πυροσβέστες είναι ασφαλισμένοι;


Σύμφωνα με Άρθρο 18 του Ν.4029/2011 οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη βασική τους εκ­παίδευση και στην συνέχεια με την απόκτηση της ιδιότητας κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα. Το ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στα πλαίσια της κύριας απασχόλησης τους και εξ αιτίας αυτής, βεβαιώνεται δε και αντιμετωπίζεται με βά­ση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον ασφαλι­στικό φορέα της κύριας απασχόλησης τους.


Οι εθελοντές πυροσβέστες που δεν ανήκουν σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα σε περίπτωση τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλή­θηκε κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής βασικής τους εκ­παίδευσης ή κατά την άσκηση των εθελοντικών τους κα­θηκόντων καλύπτονται από το Δημόσιο και τους παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι παραπάνω εθελοντές πυροσβέστες νοσηλεύονται στην ίδια θέση, που νοσηλεύεται και το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Σε περίπτωση που απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα προβλε­πόμενα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.


Επιπλέον, οι εθελοντές πυροσβέστες ασφαλίζονται και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων (για πράξεις ή παραλείψεις τους στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων) βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ­λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2006, Α'26)

Εύρεση

Ακολουθήστε μας στο...


Facebook

twitter

YouTube

Γίνε Μέλος στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Gine melos
QR Code for JotForm form


Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 199 Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
Καλέστε 199

FireMag