Μάθε για το rescEU

rescEU-KeyVisuals-A3-EL-5

Κάντε Δωρεά στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Επικοινωνία


Επικοινωνήστε μαζί μας

« This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »Τι είναι ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Εθε­λοντών Πυροσβεστών;Ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Εθε­λοντών Πυροσβεστών έχει ως σκοπό την παροχή οικονομικής βοήθειας στους εθελοντές πυροσβέστες-μετόχους που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με δυσβάστακτες οικονομικές επιπτώσεις, σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται επαρκώς από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα οι οποίες οφείλονται:

α) σε θάνατο μετόχου

β) σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης του μετόχου

γ) σε βαριά νόσο του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό ή η αντιμετώπισή τους απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς.

δ) σε θεομηνίες, σεισμούς ή άλλο σοβαρό ατύχημα.

ε) σε χρόνια πάθηση του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του.


Οι πόροι του Λογαριασμού προέρχονται από εισφορές των εθελοντών πυροσβεστών, δωρεές και κληρονομιές ή άλλες χαριστικές παροχές υ­πέρ του σκοπού του λογαριασμού, τόκους καταθέσεων, επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.


Δικαιούχοι της οικονομικής ενισχύσεως είναι ο μέτοχος και σε περίπτωση θανάτου τα μέλη της οικογένειάς του. Ως μέλη οικογενείας του μετόχου νοούνται η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος και τέκνα, οι γονείς αυτού. Η διάθεση των χρηματικών ποσών καθώς και η διαχείριση πραγματοποιείται από επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελούμενη από:

α) Έναν Ανώτατο Αξιωματικό ως πρόεδρο

β) Έναν Ανώτερο Αξιωματικό-Υγειονομικό

γ) Έναν Αξιωματικό του Τμήματος Εθελοντισμού της Δ/νσης Πυρόσβεσης-Διάσωσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

δ) Έναν Εθελοντή Αρχιπυροσβέστη ή Πυρονόμο (μέτοχο του λογαριασμού)

ε) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος ως μέλη 


Ο Λογαριασμός είναι έντοκος σε Τράπεζα που λειτουργεί και είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα.


Για τον καθορισμό των λεπτομερειών αναμένεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος

Εύρεση

Ακολουθήστε μας στο...


Facebook

twitter

YouTube

Γίνε Μέλος στην Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Gine melos
QR Code for JotForm form


Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - 199 Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
Καλέστε 199

FireMag