Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος
Στόχος του παρόντος κόμβου είναι η παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης στους Εθελοντές Πυροσβέστες, σε ατόμα που προτίθενται να γίνουν Εθελοντές Πυροσβέστες καθώς και η παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό αναφορικά με τον θεσμό του “Εθελοντή Πυροσβέστη”.
Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος ιδρύθηκε το 2008 με κύριο στόχο την διαφύλαξη, προάσπιση, ενίσχυση και εκσυγχρονισμoύ του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη και έχει ενώσει με μια ισχυρή φωνή όλους τους εθελοντές πυροσβέστες της χώρας. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών Πυροσβεστών των Η.Π.Α. (National Volunteer Fire Council – NVFC) από το 2013 και μέλος στη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Πρόληψης και Κατάσβεσης των Πυρκαγιών ( Comité Technique International d’ extinction de Feu – C.T.I.F.) από το 2019.
Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη καθιερώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν.1951/1991 “Καθιέρωση του Θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις”. Η Αποστολή του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής των πολιτών και της περιουσίας αυτών και του κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών, των πλημμύρων, των σεισμών και των λοιπών θεομηνιών και ατυχημάτων. Οριοθετείται δε στο πλαίσιο της τιμητικής και άμισθης προσφοράς των πολιτών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο επιχείρησης του Πυροσβεστικού Σώματος.
Το 2011 η Πολιτεία προχώρησε στην αναβάθμιση του θεσμού με τον Ν.4029/2011 “Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα -Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις”. Μεταξύ άλλων με τον νέο νομικό πλαίσιο αναβαθμίστηκε το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η λειτουργία των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και προστατεύτηκε ο όρος «Εθελοντής Πυροσβέστης».

Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος ιδρύθηκε με την 7929/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό:

  1. Την διαφύλαξη, προάσπιση, ενίσχυση και εκσυγχρονισμoύ του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη.
  2. Την εξύψωση του κύρους των εθελοντών πυροσβεστών, την ανάδειξη της αξίας και σημασίας της ύπαρξης του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη και της προσφοράς των εθελοντών πυροσβεστών στο κοινωνικό σύνολο.
  3. Την προστασία, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των θεσμικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του και των νομίμων δικαιωμάτων τους.
  4. Την συμβολή στην βελτίωση της θέσης των εθελοντών πυροσβεστών σε κάθε επίπεδο, στην ανάπτυξη της οργάνωσης των εθελοντών πυροσβεστών στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους για την καλύτερη εκπλήρωση της κοινωφελούς αποστολής τους και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.
  5. Την ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των εθελοντών πυροσβεστών και των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και μεταξύ των εθελοντών πυροσβεστών και των Ελλήνων πολιτών.
  6. Την διαφώτιση και ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και φορέων και γενικότερα της κοινής γνώμης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του.
  7. Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και την εμπέδωση στο κοινό της αγάπης για τη φύση.
  8. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής των πολιτών, της περιουσίας των πολιτών και του κράτους κατά των κινδύνων του πυρός, των πλημμύρων και των κάθε είδους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Οι Εθελοντές Πυροσβέστες…
Έκπαιδεύονται σε παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν σε ασκήσεις προετοιμασίας και ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και είναι κάτοχοι Ειδικής Υπηρεσιακής Ταυτότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, στο οποίο τηρείται ειδικό μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών.
Υπηρετούν στις Επαγγελματικές και τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικου Σωματος καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου και επεμβαίνουν μαζί με τους επαγγελματίες Πυροσβέστες, σε αστικές και δασικές πυρκαγιές, σε διασώσεις, τροχαία, πλημμύρες, σεισμούς και γενικά στην αποστολή και το έργο του Π.Σ.
Αποτελούν τμήμα της οργανικής – μάχιμης δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος και αποδεικνύουν αθόρυβα και καθημερινά με το έργο τους, τον σκοπό της αποστολής τους σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.
Φέρουν την ίδια στολή με τους Μόνιμους Πυροσβέστες, σύμφωνα με την νομοθεσία και αποφάσεις του Αρχηγείου Π.Σ. και διακρίνονται από το σήμα ιδιότητας «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ» που φέρουν στην στολή τους, το οποίο καθορίστηκε με σχετικό Π.Δ. και φέρεται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς.

Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
Διακρίνονται σε Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια και Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και στελεχώνονται από Εθελοντές Πυροσβέστες.
Ιδρύονται με απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) ύστερα από αίτηση των Δήμων προς το Αρχηγείο Π.Σ. εφόσον διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων Εθελοντών Πυροσβεστών, κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις και ενα τουλάχιστον πυροσβεστικό όχημα.
Υπάγονται Επιχειρησιακά και Διοικητικά αποκλειστικά στο Πυροσβεστικό Σώμα, υποστηρίζονται λειτουργικά απο τον οικείο Δήμο και προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη περιοχή τους υπηρεσίες έκτακτων αναγκών και άμεσης βοήθειας 24ωρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.