Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος ιδρύθηκε με την 7929/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό:

1. Την διαφύλαξη, προάσπιση, ενίσχυση και εκσυγχρονισμoύ του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη.

2. Την εξύψωση του κύρους των εθελοντών πυροσβεστών, την ανάδειξη της αξίας και σημασίας της ύπαρξης του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη και της προσφοράς των εθελοντών πυροσβεστών στο κοινωνικό σύνολο.

3. Την προστασία, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των θεσμικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του και των νομίμων δικαιωμάτων τους.

4. Την συμβολή στην βελτίωση της θέσης των εθελοντών πυροσβεστών σε κάθε επίπεδο, στην ανάπτυξη της οργάνωσης των εθελοντών πυροσβεστών στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους για την καλύτερη εκπλήρωση της κοινωφελούς αποστολής τους και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

5. Την ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των εθελοντών πυροσβεστών και των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και μεταξύ των εθελοντών πυροσβεστών και των Ελλήνων πολιτών.

6. Την διαφώτιση και ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και φορέων και γενικότερα της κοινής γνώμης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του.

7. Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και την εμπέδωση στο κοινό της αγάπης για τη φύση.

8. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής των πολιτών, της περιουσίας των πολιτών και του κράτους κατά των κινδύνων του πυρός, των πλημυρών και των κάθε είδους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.