Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για το πως μπορείτε να γίνετε Εθελοντής Πυροσβέστης, τι είναι και πως ιδρύονται τα Εθελοντικα Πυροσβεστικά Κλιμακία & Σταθμοί καθώς και άλλες απαντήσεις σε διάφορες σχετικές ερωτήσεις.

Ποιός είναι ο Εθελοντής Πυροσβέστης;

O θεσμός του «Εθελοντή Πυροσβέστη» καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 1991 με τις διατάξεις του Ν.1951/91 και του Π.Δ.32/92, με κύρια και ουσιαστική αναφορά στη δυνατότητα των πολιτών να προσφέρουν εθελοντική (άμισθη) εργασία στον τομέα της Πυρόσβεσης – Διάσωσης αποκλειστικά και μόνο μέσω του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες, για να αποκτήσουν την ιδιότητα, εκπαιδεύονται σε αντικείμενα πυρόσβεσης – διάσωσης από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος και στη συνέχεια αναλαμβάνουν καθήκοντα στις Επαγγελματικές και Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Σταθμούς ή Κλιμάκια) του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας ανά την επικράτεια. Οι ανωτέρω Πυροσβέστες θεωρούνται και λαμβάνονται θεσμικά, λειτουργικά και επιχειρησιακά ως άμισθο πυροσβεστικό προσωπικό.
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες εντάσσονται κανονικά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτελούν υποχρεωτικά τουλάχιστον τρεις 8ωρες βάρδιες ανά μήνα, καθόλη τη διάρκεια του έτους, και μαζί με τους έμμισθους πυροσβέστες επιχειρούν σε όλα τα συμβάντα είτε πρόκειται για αστικές και δασικές πυρκαγιές, είτε για παροχή βοηθείας σε τροχαία ατυχήματα, σε πλημμύρες, σε απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες κ.α.
Αξίζει να τονιστεί επίσης ότι είναι οι μοναδικοί επίσημα αναγνωρισμένοι και πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τα ισχύοντα, εθελοντές στον τομέα της Πυρόσβεσης – Διάσωσης, είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου το οποίο χορηγείται από το Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να αποδεικνύεται η ιδιότητα τους, είναι ασφαλισμένοι σε περίπτωση ατυχήματος και υπάγονται στις διατάξεις περί αστικής ευθύνης, όπως ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Σήμερα η δύναμη των Εθελοντών Πυροσβεστών ανέρχεται περίπου στους 1800 σε όλη την Ελλάδα.
Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας τη σημασία του εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα, προχώρησε στην αναβάθμιση και θωράκιση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη μέσω του Νόμου 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των πολιτικών κόμματων της Βουλής. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στην παρ. 6 του άρθρου 15 αναφέρεται επί λέξει: «Ο όρος «εθελοντής πυροσβέστης» χαρακτηρίζει κατ’ αποκλειστικότητα πολίτες που παρέχουν εθελοντι­κά υπηρεσίες στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Πώς μπορώ να γίνω Εθελοντής Πυροσβέστης;

Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη μπορούν να αποκτήσουν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία, και έχουν ηλικία 18-55 ετών.
Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στις εξής δύο κατηγορίες προσωπικού:
α) μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και
β) οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν, απο 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου, στην πλησιέστερη Επαγγελματική ή Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα, σχετική αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (Χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει αυτού, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου – υποψήφιου εθελοντή. Σε περίπτωση που στοιχεία του ως άνω δελτίου έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, σε ισχύ, πολιτικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω (για τους υποψήφιους που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων).
 6. Επικυρωμένο έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ή εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ.
  7α. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο, καρδιολόγο και ψυχίατρο Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας. Σε ειδικές περιπτώσεις (απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά που δεν διαθετουν Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή κάποια απο τις ειδικότητες, οι γνωματεύσεις μπορεί να είναι και από Ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.
  7β. Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών – χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων απαιτείται αμέσως μετά την απόκτηση της ιδιότητας να προσκομίσουν εκ νέου βεβαίωση από Παθολόγο καθώς και από Οφθαλμίατρο Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν.4029/2011 (Α΄ 245) κωλύματα.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και β) δεν έχουν την ιδιότητα του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.
 9. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, αυτές θα προβαίνουν αυτεπαγγέλτως σε αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου (για δικαστική χρήση).
 10. Για όσοι είναι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται επιπρόσθετα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
  α) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και β) ότι ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, όπως αυτή η ικανότητα πιστοποιείται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (παρ. 1 άρθρου 10 Ν.2413/1996), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β΄ Επιπέδου ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Βασική εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών γίνεται υπό την ευθύνη και εποπτεία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Έχει διάρκεια 120 ώρες και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις των κατά τόπους Επαγγελματικών ή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσίων ως παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η εκπαιδευτική περίοδος ξεκινάει κάθε χρόνο σε όλη την Ελλαδα το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και λήγει το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Μέσα σε αυτή την περίοδο διαμοιράζονται οι 120 ώρες ύστερα από συνενόηση των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους.
Η Θεωρητική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
· Πυροσβεστική Νομοθεσία
· Πυροσβεστική Τέχνη – Κανονισμός Ασκήσεων
· Δασικές Πυρκαγιές
· Διασώσεις, Πυροσβεστικά Οχήματα
· Κανόνες Επικοινωνίας
· Πρώτες Βοήθειες

Η Πρακτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:
· Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
· Αναπνευστικές συσκευές
· Στολές προστασίας
· Πυροσβεστικά οχήματα
· Φορητές αντλίες
· Εγκαταστάσεις ύδατος – Εγκαταστάσεις προσβολής
· Κλίμακες, Κάλοι διάσωσης
· Βοηθητικά πυροσβεστικά εργαλεία
· Συσκευές κοπής
· Φορητοί πυροσβεστήρες – μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα
· Διασωστικά οχήματα, εργαλεία και μέσα
· Ασύρματες επικοινωνίες

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση η οποία πραγματοποείται σε ένα από τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα του Φεβρουαρίου. Η αξιολόγηση της θεωρητικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται με το σύστημα της γραπτής εξέτασης μέσω ερωτηματολογίου 40 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που καλύπτει όλη τη διδαχθείσα ύλη, διάρκειας 60 λεπτών. Σε κάθε ερώτηση δίδεται στον εξεταζόμενο, η επιλογή μεταξύ τεσσάρων πιθανών επιλογών (α), (β), (γ) και (δ). Σωστή θεωρείται μία και μόνη απάντηση, ενώ επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 25 σωστές απαντήσεις. Στην πρακτική εξέταση ο υποψήφιος αξιολογείται με κλίμακα βαθμολόγησης από 0-20 ενώ επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 10 και άνω.
Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αποτύχει στη θεωρητική ή/και πρακτική εξέταση ή δεν προσέλθει, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση, και για μια μόνο φορά, στην επόμενη εκπαιδευτική περίοδο (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) προκειμένου να συμμετάσχει στην διαδικασία των εξετάσεων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της σχολής απο την αρχή.
Στους επιτυχόντες στη θεωρητική και πρακτική εξέταση χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης Εθελοντή Πυροσβέστη. Ακολούθως εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών, παραλαμβάνουν το Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Πυροσβέστη και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στις Επαγγελματικές και Εθελοντικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Πατήστε εδώ για να αναζήτησετε την πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή σας επιλέγοντας αρχικά την Περιφέρεια και στην συνέχεια την Υπηρεσία.

Τι είναι οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες;

Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διακρίνο­νται σε Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς Α ‘ και Β’ Τάξης και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.
Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α’ Τάξης ιδρύονται με κοινή απόφαση Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών & Οικονομικών (που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) ύστερα από αίτημα του Δήμου που ενδιαφέρεται προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και εφόσον διαθέτει:
α) τουλάχιστον τριάντα υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες από τους οποίους οι δέκα τουλάχιστον να εί­ναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ ‘ Κατηγορίας και ά­νω
β) κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις
γ) δύο τουλάχιστον πλήρως εξοπλισμένα υδροφόρα πυ­ροσβεστικά οχήματα οποιουδήποτε τύπου.

Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Β’ Τάξης ιδρύονται με κοινή απόφαση Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών & Οικονομικών (που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) ύστερα από αίτημα του Δήμου που ενδιαφέρεται προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και εφόσον διαθέτει:
α) Είκοσι τουλάχιστον υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες από τους οποίους οι επτά τουλάχιστον να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ ‘ κατηγορίας και άνω
β) Κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις
γ) Ένα τουλάχιστον πυροσβεστικό όχημα οποιουδήποτε τύπου.
δ) Μία φο­ρητή πυροσβεστική αντλία.

Κάθε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός στελεχώ­νεται με έναν Αξιωματικό (Ανθυποπυραγό – Υποπυραγό), που τοποθετείται ως Διοικητής, έναν Πυρονόμο, που τοποθετείται ως αναπλη­ρωτής αυτού και έναν Πυροσβέστη με την ειδικότητα του οδηγού.
Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια ιδρύονται με απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) ύστερα από αίτημα του Δήμου που ενδιαφέρεται προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και εφόσον διαθέτει:
α) Δώδεκα τουλάχιστον υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες (εκ των οποίων οι τέσσερεις να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας και άνω)
β) Κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις
γ) Ένα τουλάχιστον πυροσβεστικό όχημα οποιουδήποτε τύπου.

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος σε Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο δύ­ναται να τοποθετηθούν έως και τρεις μόνιμοι πυρο­σβεστικοί Υπάλληλοι μέχρι τον βαθμό του Πυρονόμου α­πό την υπάρχουσα οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υπάγονται επιχειρησιακά και διοικητικά αποκλειστικά στο Πυροσβεστικό Σώμα, υποστηρίζονται λειτουργικά από τον οικείο Δήμο, λειτουργούν σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη περιοχή τους υπηρεσίες έκτακτων αναγκών και άμεσης βοήθειας 24ωρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Έχουν καθορισμένο τομέα ευθύνης, Προϊστάμενο και το εθελοντικό πυροσβεστικό προσωπικό ανταποκρίνεται στα συμβάντα που καλείται(κατάσβεση αστικών και δασικών πυρκαγιών, παροχή βοηθείας σε τροχαία και διάφορα άλλα τεχνολογικά ατυχήματα, πλημμύρες κ.α.), όπως και το έμμισθο πυροσβεστικό προσωπικό.
Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο είναι μια μεταφορά αντίστοιχων λειτουργικών μοντέλων παροχής πυροπροστασίας που ισχύουν σε Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία και άλλες προηγμένες, πυροσβεστικά και οργανωτικά τουλάχιστον, χώρες, εδώ και δεκαετίες.

Ποιές είναι οι διαδικασίες για την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού;

Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί διακρίνο­νται σε Α’ και Β’ Τάξης.
Οι Δήμοι που επιθυμούν την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού (Α’ ή Β’ Τάξης) εντός των διοικητικών ορίων τους θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της oικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Έγγραφο από τον οικείο Δήμο προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο να δηλώνει την πρόθεση του Δήμου να ιδρύσει εθελονρική Υπηρεσία στα διοικητικά του όρια.
 2. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόθεση ίδρυσης Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού (Α’ ή Β’ τάξης) λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.4029/2011 και της υπ. αριθμ. 3483 οικ.Φ.702.14 Απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κτηριακών εγκαταστάσεων, πυροσβεστικών οχημάτων και λοιπού μηχανολογικού πυροσβεστικού και διασωστικού εξοπλισμού στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες». Στην απόφαση να αναφέρεται ρητά ότι ο δήμος διαθέτει και παραχωρεί τη χρήση τους για τον σκοπό αυτό, εγκαταστάσεις, πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβεστικό εξοπλισμό που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα των άρθρων 27, 28, 29 του Ν.4029/2011 καθώς και ότι αναλαμβάνει τις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 29 του Ν.4029/2011.
 3. Έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προς παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων.
 4. Κάτοψη των χώρων που θα στεγάσει τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό καθώς και στοιχεία όπως περιοχή, οδός αριθμός, τηλέφωνο.
 5. Έγγραφο με αναλυτική περιγραφή τόσο των χώρων όσο και του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων.
 6. Φωτοτυπία των αδειών κυκλοφορίας και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των πυροσβεστικών και των βοηθητικών οχημάτων που θα παραχωρηθεί η χρήση τους.
 7. Έγγραφο (κατάσταση) του πυροσβεστικού εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος και θα παραχωρηθεί τη χρήση τους, στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ. αριθμ. 3483 Απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
 8. Φάκελο με ονομαστική κατάσταση (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) των πολιτών που επιθυμούν να στελεχώσουν τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό καθώς και τα απαιτούμενα ατομικά δικαιολογητικά τους για την απόκτηση της ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3350 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
 9. Πρόβλεψη κονδυλίων (αναφορά σε συγκεκριμένη Κ.Α.Ε.) για την λειτουργία του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4029/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πρόβλεψη θα αφορά τόσο την τρέχουσα χρονιά όσο και δέσμευση του Δήμου για τις επόμενες.
 10. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την αγορά ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού των νέων εθελοντών πυροσβεστών.
  Για την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Α’ Τάξης, εκτός από τις εγκαταστάσεις, απαιτούνται:
  α) Τριάντα τουλάχιστον υποψήφιοι Εθελοντές Πυροσβέστες από τους οποίους οι δέκα τουλάχιστον να εί­ναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ ‘ Κατηγορίας και ά­νω.
  β) Δύο τουλάχιστον πλήρως εξοπλισμένα υδροφόρα πυ­ροσβεστικά οχήματα οποιουδήποτε τύπου.

Για την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β’ Τάξης, εκτός από τις εγκαταστάσεις, απαιτούνται:
α) Είκοσι τουλάχιστον υποψήφιοι Εθελοντές Πυροσβέστες από τους οποίους οι επτά τουλάχιστον να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ ‘ κατηγορίας και άνω.
β) Ένα τουλάχιστον πυροσβεστικό όχημα οποιουδήποτε τύπου.
γ) Μία φορητή πυροσβεστική αντλία.

Ο φάκελος κατατίθεται στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξεταστεί η πληρότητα και να αποσταλεί αξιωματικός για να πιστοποιήσει την καταλληλότητα των οχημάτων και των εγκαταστάσεων. Ακολούθως συντάσσεται πρακτικό που προστίθεται στον φάκελο και αποστέλλεται ιεραρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου υπάγεται και εν συνεχεία στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
Πριν την διενέργεια της αυτοψίας των χώρων από αξιωματικό του ΠΣ συστήνεται η επικοινωνία του Δήμου με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξεταστούν οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις και να υποβληθούν σε τυχόν βελτιώσεις – τροποποιήσεις.
Στην συνέχεια ο φάκελος εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και συντάσσεται σχετικό εισηγητικό σημείωμα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση του ιδίου και των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Με την δημοσίευση της απόφασης η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο δήμος αποστέλλει αίτημα προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για την έναρξη της εκπαίδευσης των υποψήφιων εθελοντών πυροσβεστών που θα στελεχώσουν τον σταθμό.
Κάθε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός στελεχώ­νεται με έναν Αξιωματικό (Ανθυποπυραγό ή Υποπυραγό), που τοποθετείται ως Διοικητής, έναν Πυρονόμο, που τοποθετείται ως αναπλη­ρωτής αυτού και έναν Πυροσβέστη με την ειδικότητα του οδηγού

Ποιές είναι οι διαδικασίες για την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου;

Οι Δήμοι που επιθυμούν την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου εντός των διοικητικών ορίων τους θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Έγγραφο από τον οικείο Δήμο προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο να δηλώνει την πρόθεση του Δήμου να ιδρύσει εθελονρική Υπηρεσία στα διοικητικά του όρια.
 2. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόθεση ίδρυσης Εθελοντικού Πυροσβεστικού κλιμακίου λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.4029/2011 και της υπ. αριθμ. 3483 οικ.Φ.702.14 Απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κτηριακών εγκαταστάσεων, πυροσβεστικών οχημάτων και λοιπού μηχανολογικού πυροσβεστικού και διασωστικού εξοπλισμού στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες». Στην απόφαση να αναφέρεται ρητά ότι ο δήμος διαθέτει και παραχωρεί τη χρήση για τον σκοπό αυτό, εγκαταστάσεις, πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβεστικό εξοπλισμό που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα των άρθρων 27, 28, 29 του Ν.4029/2011 καθώς και ότι αναλαμβάνει τις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 29 του Ν.4029/2011.
 3. Έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προς παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων.
 4. Κάτοψη των χώρων που θα στεγάσει το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο καθώς και στοιχεία όπως περιοχή, οδός αριθμός, τηλέφωνο.
 5. Έγγραφο με αναλυτική περιγραφή τόσο των χώρων όσο και του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, των οποίων η χρήση παραχωρείται στο Πυροσβεστικό Σώμα.
 6. Φωτοτυπία των αδειών κυκλοφορίας και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των πυροσβεστικών και των βοηθητικών οχημάτων που θα παραχωρηθεί η χρήση τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
 7. Έγγραφο (κατάσταση) του πυροσβεστικού εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος και θα παραχωρηθεί η χρήση στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ. αριθμ. 3483 Απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
 8. Φάκελο με ονομαστική κατάσταση (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) των πολιτών που επιθυμούν να στελεχώσουν το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο καθώς και τα απαιτούμενα ατομικά δικαιολογητικά τους για την απόκτηση της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3350 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
 9. Πρόβλεψη κονδυλίων (αναφορά σε συγκεκριμένη Κ.Α.Ε.) για την λειτουργία του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4029/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πρόβλεψη θα αφορά τόσο την τρέχουσα χρονιά όσο και δέσμευση του Δήμου για τις επόμενες.
 10. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την αγορά ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού των νέων εθελοντών πυροσβεστών.

Για την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου, εκτός από τις εγκαταστάσεις, απαιτούνται:
α) Δώδεκα τουλάχιστον υποψήφιοι Εθελοντές Πυροσβέστες (εκ των οποίων οι τέσσερεις να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας και άνω),
β) Ένα τουλάχιστον πυροσβεστικό όχημα οποιουδήποτε τύπου.

Ο φάκελος κατατίθεται στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξεταστεί η πληρότητα και να αποσταλεί αξιωματικός για να πιστοποιήσει την καταλληλότητα των οχημάτων και των εγκαταστάσεων. Ακολούθως συντάσσεται πρακτικό που προστίθεται στον φάκελο και αποστέλλεται ιεραρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου υπάγεται η περιοχή και εν συνεχεία στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Πριν την διενέργεια της αυτοψίας των χώρων από αξιωματικό του ΠΣ, συστήνεται να υπάρχει επικοινωνία του Δήμου με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξεταστούν οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις και να υποβληθούν σε τυχόν βελτιώσεις – τροποποιήσεις.
Στην συνέχεια ο φάκελος εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα του Αρχηγείου ΠΣ και συντάσσεται σχετικό εισηγητικό σημείωμα προς τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης προκειμένου να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση του ιδίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Με την δημοσίευση της απόφασης η Πυροσβεστική Υπηρεσία που υπάγεται ο Δήμος αποστέλλει αίτημα προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για την έναρξη της εκπαίδευσης των υποψήφιων εθελοντών πυροσβεστών που θα στελεχώσουν το κλιμάκιο.
Σε Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, δύ­ναται να τοποθετηθούν έως και τρεις μόνιμοι πυρο­σβεστικοί υπάλληλοι μέχρι τον βαθμό του Πυρονόμου α­πό την υπάρχουσα οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των Δήμων για την ίδρυση και λειτουργία Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας;

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4029/2011 οι υποχρεώσεις των Δήμων για την ίδρυση και λειτουργία Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:

 1. Να συντηρούν τους απαραίτητους χώρους και τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις με τις απαραίτητες υποδομές, καθώς και τις αναγκαίες παροχές κοινής ω­φελείας για τη στέγαση των Εθελοντικών Πυροσβεστι­κών Υπηρεσιών.
 2. Να παραχωρούν τη χρήση, στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υ­πηρεσία πυροσβεστικών οχημάτων και μηχανολογικού εξο­πλισμού, που έχουν στη διάθεση τους.
 3. Να συντηρούν και να επισκευάζουν τα πυροσβεστι­κά οχήματα και τον λοιπό εξοπλισμό. Σε περίπτωση βλά­βης ή ανεπάρκειας του μηχανολογικού εξοπλισμού των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και των Εθελο­ντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων, μπορούν να ενισχύο­νται από το Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από πρόταση του Διοικητή της Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρε­σίας, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν. Κατά την έναρ­ξη λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρε­σιών, μπορεί να γίνει προσωρινή παραχώρηση του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού από το Πυροσβεστι­κό Σώμα για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα μή­νες, με την υποχρέωση του οικείου Ο.Τ.Α. να προμηθευ­τεί τον εξοπλισμό αυτόν στον ίδιο χρόνο. Η ανωτέρω πα­ραχώρηση μπορεί να παρατείνεται και πέραν του δωδε­καμήνου, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώ­ματος.
 4. Να παρέχουν νερό στους Εθελοντικούς Πυροσβε­στικούς Σταθμούς και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμά­κια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.1590/1986.
 5. Να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την εύρυθ­μη λειτουργία των παραπάνω Εθελοντικών Πυροσβεστι­κών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας ε­δρεύουν.
 6. Να προ­βαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκ­δοση άδειας κυκλοφορίας, χορήγησης πινακίδων και α­σφάλισης των πυροσβεστικών οχημάτων που έχουν στην κατοχή τους και πρόκειται να διαθέσουν στην Εθε­λοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 7. Να εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους τις αναγκαίες πιστώσεις για τον εξοπλισμό των οχημάτων και μηχανημάτων και γενικότερα για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών, όπως τηλε­φωνικές συνδέσεις, θέρμανση, ύδρευση, φωτισμός, εξο­πλισμός γραφείου κ.λπ..

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των Εθελοντών Πυροσβεστών;

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4029/2011 οι Εθελοντές Πυροσβέστες έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

 1. Να προσέρχονται έγκαιρα στην Υπηρεσία, όταν κα­λούνται για αντιμετώπιση συμβάντος ή για εκτέλεση υ­πηρεσίας.
 2. Να φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους την πυροσβεστική τους στολή και τον ατομικό προστα­τευτικό εξοπλισμό.
 3. Να εκτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τους κανόνες της πυροσβεστικής τέχνης και τις οδηγίες των εκάστοτε επικεφαλής των συμβάντων.
 4. Οι εθελοντές πυροσβέστες που προσφέρουν υπηρε­σία σε επαγγελματικές και εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να εκτελούν τρεις τουλάχι­στον οκτάωρες υπηρεσίες ανά μήνα στην Υπηρεσία ό­που ανήκουν. Δύνανται δε να απουσιάζουν από τα καθή­κοντα τους μέχρι δύο μήνες συνεχόμενα ανά έτος, χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια της εθελοντικής ιδιότη­τας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλόμενες υποχρεωτι­κές Υπηρεσίες για το διάστημα απουσίας θα εκτελε­στούν επιπρόσθετα, εντός του τετραμήνου που ακολου­θεί από την επιστροφή τους.
 5. Σε κάθε περίπτωση, οι εθελοντές πυροσβέστες υπο­χρεούνται να προσφέρουν τουλάχιστον τριάντα έξι (36) οκτάωρες Υπηρεσίες κάθε ημερολογιακό έτος.
 6. Οι εθελοντές πυροσβέστες που προσφέρουν υπηρε­σία σε εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια που λειτουρ­γούν σε εποχική βάση, δεν υποχρεούνται σε εκτέλεση υ­πηρεσιών μετά την αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω κλιμακίων. Δύνανται όμως εφόσον το επιθυμούν, να ε­κτελούν υπηρεσία στον οικείο επαγγελματικό Πυροσβε­στικό Σταθμό.
 7. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώ­ματος οι Εθελοντές Πυροσβέστες δύνανται, κατόπιν αί­τησης τους, να μετακινηθούν σε άλλη Επαγγελματική ή Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πώς εκτελούν υπηρεσία οι Εθελοντές Πυροσβέστες;

Οι εθελοντές πυροσβέστες που υπηρετούν σε Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούνται να εκτελούν τρεις τουλάχι­στον οκτάωρες υπηρεσίες (βάρδιες) ανά μήνα στην Υπηρεσία ό­που ανήκουν. Οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται προγραμματισμένα σύμφωνα με τις δυνατότητες του εθελοντή πυροσβέστη. Πριν την εκτέλεση κάθε 8ωρης βάρδιας επικοινωνεί από την προηγουμένη τουλάχιστον ημέρα με την Γραμματεία του σταθμού προκειμένου να τους ενημερώσει και να οριστεί σε υπηρεσία Α’, Β’ ή Γ’ Φυλακής στο Ημερήσιο Φύλλο Υπηρεσιών Σταθμού. Η υπηρεσία αυτή εκτελείται σύμφωνα με τα ισχύοντα για το μό­νιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
Οι εθελοντές πυροσβέστες που υπηρετούν σε Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούνται να εκτελούν τρεις τουλάχι­στον οκτάωρες υπηρεσίες (βάρδιες) ανά μήνα στην Υπηρεσία ό­που ανήκουν. Κάθε εβδομάδα ή 15θημερο ο Προϊστάμενος επικοινωνεί με τους εθελοντές προκειμένου να προβεί στον προγραμματισμό των υπηρεσιών αυτών. Επιπρόσθετα των τριών υποχρεωτικών υπηρεσιών που εκτελούν στην Υπηρεσία οι εθελοντές ορίζονται σε 8ωρη ή 24ωρη επιφυλακή από την οικία ή την εργασία τους βάσει των δυνατοτήτων τους. Σε κάθε περίπτωση ο ορισμός των υπηρεσιών (με παρουσία ή σε επιφυλακή), θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες 24ωρης λειτουργίας της Εθελοντικής Υπηρεσίας με 2 τουλάχιστον εθελοντές πυροσβέστες (ένας οδηγός και ένας μάχιμος).
Οι εθελοντές πυροσβέστες δύνανται να απουσιάζουν από τα καθή­κοντα τους μέχρι δύο μήνες συνεχόμενα ανά έτος, χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια της εθελοντικής ιδιότη­τας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλόμενες υποχρεωτι­κές Υπηρεσίες για το διάστημα απουσίας θα εκτελε­στούν επιπρόσθετα, εντός του τετραμήνου που ακολου­θεί από την επιστροφή τους.

Οι Εθελοντές Πυροσβέστες είναι ασφαλισμένοι;

Σύμφωνα με Άρθρο 18 του Ν.4029/2011 οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη βασική τους εκ­παίδευση και στην συνέχεια με την απόκτηση της ιδιότητας κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα. Το ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στα πλαίσια της κύριας απασχόλησης τους και εξ αιτίας αυτής, βεβαιώνεται δε και αντιμετωπίζεται με βά­ση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον ασφαλι­στικό φορέα της κύριας απασχόλησης τους.
Οι εθελοντές πυροσβέστες που δεν ανήκουν σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα σε περίπτωση τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλή­θηκε κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής βασικής τους εκ­παίδευσης ή κατά την άσκηση των εθελοντικών τους κα­θηκόντων καλύπτονται από το Δημόσιο και τους παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι παραπάνω εθελοντές πυροσβέστες νοσηλεύονται στην ίδια θέση, που νοσηλεύεται και το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Σε περίπτωση που απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα προβλε­πόμενα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
Επιπλέον, οι εθελοντές πυροσβέστες ασφαλίζονται και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων (για πράξεις ή παραλείψεις τους στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων) βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ­λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2006, Α’26)

Προβλέπεται βαθμολογική εξέλιξη στους Εθελοντές Πυροσβέστες;

Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν.4029/2011 οι εθελοντές πυροσβέστες προάγονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στους βαθμούς του Εθελοντή Αρχιπυροσβέστη και Εθελοντή Πυρονόμου, όταν συμπληρώνουν οκτώ (8) έτη υπηρεσίας σε καθέναν από τους ανωτέρω βαθμούς.

Τι είναι ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Εθελοντών Πυροσβεστών;

Ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Εθελοντών Πυροσβεστών έχει ως σκοπό την παροχή οικονομικής βοήθειας στους εθελοντές πυροσβέστες-μετόχους που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με δυσβάστακτες οικονομικές επιπτώσεις, σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται επαρκώς από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα οι οποίες οφείλονται:
α) σε θάνατο μετόχου
β) σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης του μετόχου
γ) σε βαριά νόσο του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό ή η αντιμετώπισή τους απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς.
δ) σε θεομηνίες, σεισμούς ή άλλο σοβαρό ατύχημα.
ε) σε χρόνια πάθηση του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του.
Οι πόροι του Λογαριασμού προέρχονται από εισφορές των εθελοντών πυροσβεστών, δωρεές και κληρονομιές ή άλλες χαριστικές παροχές υ­πέρ του σκοπού του λογαριασμού, τόκους καταθέσεων, επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.
Δικαιούχοι της οικονομικής ενισχύσεως είναι ο μέτοχος και σε περίπτωση θανάτου τα μέλη της οικογένειάς του. Ως μέλη οικογενείας του μετόχου νοούνται η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος και τέκνα, οι γονείς αυτού. Η διάθεση των χρηματικών ποσών καθώς και η διαχείριση πραγματοποιείται από επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελούμενη από:
α) Έναν Ανώτατο Αξιωματικό ως πρόεδρο
β) Έναν Ανώτερο Αξιωματικό-Υγειονομικό
γ) Έναν Αξιωματικό του Τμήματος Εθελοντισμού της Δ/νσης Πυρόσβεσης-Διάσωσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
δ) Έναν Εθελοντή Αρχιπυροσβέστη ή Πυρονόμο (μέτοχο του λογαριασμού)
ε) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος ως μέλη
Ο Λογαριασμός είναι έντοκος σε Τράπεζα που λειτουργεί και είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα.
Για τον καθορισμό των λεπτομερειών αναμένεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος