Θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη καθιερώθηκε και στη χώρα μας με το Ν. 1951/1991 ο οποίος ψηφίστηκε, πρέπει να τονισθεί, ομόφωνα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Η αποστολή του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής των πολιτών και της περιουσίας αυτών και του κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών, των πλημμύρων, των σεισμών και των λοιπών θεομηνιών και ατυχημάτων.
Το έτος 2011 η Πολιτεία προχώρησε στην αναβάθμιση του θεσμού με τον Ν.4029/2011 “Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις”.
Μεταξύ άλλων με τον νέο νομικό πλαίσιο αναβαθμίστηκε το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η λειτουργία των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και προστατεύθηκε ο όρος «Εθελοντής Πυροσβέστης».


Νομοθεσία που αφορά στους Εθελοντές Πυροσβέστες
  • ν. 4029/2011 
   Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 245)
 • Π.Δ 210/1992 
  Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) (ΦΕΚ Α’ 99)
 • Απόκτηση ιδιότητας, Βασική εκπαίδευση και συναφή θέματα Εθελοντών. Πυροσβεστών
  • υπ’ αριθ. 3350 Απόφαση Αρχηγού ΠΣ – Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη
  • ΦΕΚ 4296 Β 25/10/2021 – Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη
  • Ενιαίο κείμενο Απόκτησης Ιδιότητας Εθελοντών Πυροσβεστών (με όλες τις τροποποιήσεις)
 • Π.Δ. 136/2013
  Λειτουργία Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Εθελοντών Πυροσβεστών


Ισχύουσα Νομοθεσία για τις Εθελοντικές Υπηρεσίες
 • Υ.Α 41006 Οικ. Φ.101.4   
  Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2277)
 • υπ’ αριθ. 21811 Απόφαση Αρχηγού ΠΣ
  Καθορισμός και τήρηση Υπηρεσιακών σφραγίδων στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια
 • υπ’ αριθ. 3483 Απόφαση Αρχηγού ΠΣ
  Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κτιριακών εγκαταστάσεων, πυροσβεστικών οχημάτων λοιπού μηχανολογικού πυροσβεστικού διασωστικού εξοπλισμού στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
 • Π.Δ.62/2018 (ΦΕΚ Α’ 121/09.07.2018)
  Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών

Διαταγές και Αποφάσεις Α.Π.Σ. που αφορούν Εθελοντές Πυροσβέστες
 • 01/11/2021
  Ενημέρωση του Δυναμολογίου – Εφαρμογή Εθελοντών πυροσβεστών στο PSNET καθώς και του Βαρδιολογίου ENGAGE (65237 οικ. Φ. 217.1)
 • 21/04/2021
  Κανονισμός Στολών Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος (ΦΕΚ Β’ 1625)
 • 19/01/2012
  Διεξαγωγή Υπηρεσίας από τους Εθελοντές Πυροσβεστές
 • 11/09/2009
  Χορήγηση στολής Μαχίμου Υπηρεσίας σε νέους Εθελοντές Πυροσβέστες

Υποδείγματα Υπηρεσιακών Αιτήσεων για Εθελοντές Πυροσβέστες
 • Δ.Υ. Αναφορά
  Αίτηση μετακίνησης σε άλλη Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Δ.Υ. Αναφορά
  Αίτηση έκδοσης άδειας Οδηγού-Χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων

Διάφορα
  • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
  • Ενημερωτικό φυλλάδιο για τον Εθελοντή Πυροσβέστη (Εκδ. Π.Ε.Ε.Π.Σ.)
  • Η αρχική νομοθεσία για τον θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη
   • ν. 1951/1991 Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη ΦΕΚ Α’ 84
    ,
   • Π.Δ. 32/1992 και άλλες διατάξεις (Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργία Εθ. Π.Υ) ΦΕΚ Α’ 15